Husreglement

Dette husreglement er udarbejdet af bestyrelsen i henhold til vedtægternes §11 og har til formål at sikre ro og orden i ejendommen med mindst mulig gnidning beboerne imellem.

Bestyrelsen beder alle være behjælpelige med at reglementet overholdes og påtale eventuelle overtrædelser og misligholdelser.

Affald

Affald

Altaner, altankasser og facade
På alternes rækværk

Anmeldelse af skader
Ituslåede

Antenne, telefon og internet
I tilfælde af fejlmelding

Badeværelser og toilet
Det påhviler den enkelte beboer at sørge for en øjeblikkelig reparation

Cykler og barnevogne
Cykler og barnevogne må ikke hensættes

Dørklokker på beboernes hoveddøre
Det påhviler den enkelte beboer at sørge for strømforsyning

Dørtelefoner
Fejl ved systemet meddeles til viceværten

El og gas
Ved udskiftning eller nedtagning af gasrør, gas- eller elmåler og lignende rettes henvendelse til Københavns Energi. Arbejdet på kun udføres af autoriseret installatør.

Elinstallationer
fff

Fyrværkeri og brændstof
Opbevaring af fyrværkeri, benzin eller lignende skal overholdes iht. gældende lovgivning. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i eller fra ejendommen eller på dennes arealer.

Gebyr for handelspapirer
Der opkræves kr. 300 for bortkomne

Haver
Det påhviler andelshaver

Husdyrhold
Beboere, som holder hund eller kat,

Installation af vaske-, opvaskemaskine, tørretumbler og emhætte
Installation af vaske, opvaskemaskine og tørretumbler skal informeres til bestyrelsen og installationen skal være lovlig iht. gældende regler på området. Grundet brandfare og lugtgener er det ikke tilladt at tilslutte tørretumbler eller emhætte til  bygningens udluftningskanaler. Det er kun tilladt at benytte kondenstørretumblere og emhætter med kulfilter.

Musik
Benyttelse af radio, tv, musikanlæg, musikinstrumenter mv. skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere og naboer. Det anbefales at anbringe blødt underlag under højtalere, pianoer mv., hvorved lydforplantningen gennem etageadskillelserne formindskes væsentligt. Afspilning af musik i erhvervsøjemed er ikke tilladt.

Parkering i gården
Parkering i gården er ikke tilladt. Ærindekørsel i forbindelse med af- og pålæsning er dog tilladt.

Støj
Støjende adfærd er forbudt overalt i ejendommen, også i gården og på hoved- og bagtrapper. Det påhviler andelshaveren/beboeren at denne og dennes besøgende ikke er til unødig gene for andre beboere i ejendommen. Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.

Trapper mv.
Hoved- og bagtrapper, kælder- og loftgange betragtes af brandvæsenet som flugtveje. Henstilling af affald, møbler, frysere, cykler, brugsting mv. på disse arealer er ikke tilladt. Regelmæssig rengøring af evt. dørmåtte og under denne påhviler andelshaveren/beboeren. Døre på hoved- og bagtrappe samt kældervinduer skal altid holdes forsvarligt låst.

Tæppebankning
Bankning/rystning af gulvtæpper og måtter mv. må ikke foretages på alterne og opgange, men kun på de anviste steder

Uvedkommende personer
Enhver beboer bedes medvirke til at uvedkommende personer bortvises fra ejendommens område for at forhindre indbrud, vindueskiggeri, forurening, uretmæssig fremleje og eventuelt hærværk

Vicevært
Modtager henvendelser fra beboerne vedr. med varme og defekte vandrør. Det henstilles at beboerne er opmærksomme overfor  rust og tæring på radiatorer og rør. Observeres noget sådant, skal det omgående meddeles viceværten eller bestyrelsen.

Vilde katte, duer og lignende
For at begrænse generne ved tilstedeværelsen af vilde katte, duer og lignende må der ikke henlægges foder til disse på ejendommens område.

Der påhviler bestyrelsen at føre kontrol med overholdelsen af de givne regler i nærværende husreglement. De henstillinger, anvisninger og påtaler, som der måtte findes anledning til, skal respekteres.

Du kan hente dokumenter i PDF-format på disse link.